-->
پويان
Wednesday, November 26, 2014

٭

شب بونه یلدای 
من 
باوه های عشق را 
کجا خاک کرده ای؟........................................................................................

Comments: Post a Comment