-->
پويان
Tuesday, July 07, 2009

٭
چرا کسانی که خود را پشتیبان ستم‌دیدگان و حامی طبقات زحمتکش می‌دانند بر این واقعیت چشم می‌پوشند که در ایران شکاف طبقاتی هرگز تا به این حد ژرف نبوده و محرومان و تهی‌دستان تا این حد زیر فشار نبوده‌اند؟ چرا این "انقلابیون دوآتشه" از خود نمی‌پرسند که فعالان کارگری و سندیکایی ایران امروز کجا هستند؟........................................................................................