-->
پويان
Saturday, March 12, 2005

٭
مسلم منصوری نتنها حق ميگويد به حق است در آن چه ميگويد. او که غربتِ غرب و آوارگی را به جان خريده و حق دارد که بر همتايان خويش بتازد. اميد که چابک و زبردست براند.........................................................................................