-->
پويان
Sunday, March 29, 2009

٭
آدم از این قضیه به یاد "رباعیات عمر خیّام" می افتد که در قدیم آن را با انبر برمی داشتند و برای ثوابش توی آتش می انداختند و بعضیها هم برای تطهیرخیّام، هی به اسم او رباعیهای خداپسند قالب می زدند:
ناکرده گنه در این جهان کیست؟ بگو!/ آن کس که گنه نکرد، چون زیست؟ بگو!
من بد کنم و تو بد مکافات دهی، / پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو........................................................................................