-->
پويان
Wednesday, August 17, 2005

٭
تخريب يک متن، ساده می‌تواند با دست هر کسی رخ ‌دهد، اما چه چيزی آن را بهتر می‌کند؟ منتسکيو گفت: «شما ده خط از نوشته کسی را به من بدهيد تا من بر اساس آن ده خط حکم اعدامش را صادر کنم.»........................................................................................