-->
پويان
Tuesday, September 18, 2007

٭
«...وای بحال کسانی که در اقدامات مصلحانهء من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم بزنند.اینگونه آشوبگران با شدید ترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد ...حتی ممکن است تا جائی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده روزی صد ها تبهکار را از هر طبقه بموجب حکم خشک و بی شفقت قانون قرین تیره روزی سازم. بعموم اعلام میکنم که دورهء عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است.کشتیبان را سیاستی دگر آمد »ــ تهران 27تیر1331 رئیس الوزراء قوام السلطنه........................................................................................