-->
پويان
Saturday, June 09, 2007

٭
می‌دانیم که فروید در بنیاد تفکر روانکاوی، هر مظروف و شیئی مقعری را سمبل زنانگی به شمار می‌آورد، و در این راستا، چمدان هم نمادی‌ می‌شود از زن و زنانگی! از این گذشته، در ادیان ابراهیمی،‌ زن همواره «مقصر» است، چرا که، طبق قصه‌های «بی‌بی‌گوزک» سامی‌ها، «حوا» باعث شده آدم از بهشت رانده شود.اگر حوا نبود، «آدم» حتی شهامت نگاه کردن به میوة ممنوعه را نداشت، چرا که بندة مطیع آفریدگار بود،‌ و هرچه خداوند می‌گفت،‌ کورکورانه می‌پذیرفت. ولی چمدان، یا همان حوای خودمان، اهل بردگی و بندگی نبود، ‌ کنجکاو بود و تشنة شناخت اطراف، و به همین دلیل باعث خشم خداوند شد........................................................................................